Spis treści

 1. Wstęp
 2. Dane kontaktowe
 3. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych
 5. Prawa użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych
 7. Jak są przetwarzane Twoje dane
 8. Zgoda, cofnięcie zgody
 9. Przechowywanie danych
 10. Inne podmioty, którym udostępniamy dane
 11. Pliki cookies
 12. Cenniki

 

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Apricity Andrzej Zagdański, danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową apricity.pl.

Szanujemy i dbamy o prywatność Użytkowników w związku z czym udostępniamy Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jaki sposób przetwarzane są jego dane osobowe oraz mógł świadomie, samodzielnie i swobodnie decydować o tym, czy korzysta z naszych serwisów.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane kontaktowe

Apricity Andrzej Zagdański
NIP: 5242865841
REGON: 380420408
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 2018-06-04
Siedziba: ul. Wolbromska 48, 03-680 Warszawa

Adres email: biuro@apricity.pl
Numer telefoniczny: 517-165-329

Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności Apricity opiera się na następujących aktach prawnych:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
 • ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

Zasady przetwarzania danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane, zakresie.
 • Nie przetwarzamy danych niezgodnie z celami.
 • Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz poprawienia tych danych, niezwłocznie reagujemy na prośby Użytkowników w tym zakresie.
 • Realizujemy prawo Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych, jedynie do okresu niezbędnego do realizacji celów dla których są zbierane.
 • Chronimy dane osobowe przed utratą, dostępem osób niepowołanych i innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeśli dane są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi w chwili zajścia procesu udostępnienia danych prawem.

Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo dostępu do danych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Od powyższych praw istnieją odstępstwa określone w art. 17 RODO, w szczególności, gdy dane mają być wykorzystane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Wnioski związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres email biuro@apricity.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy podany w rozdziale Dane Kontaktowe. Wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania. Przy składaniu wniosku prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numer telefonu i/lub adres email). Przy realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować dalszego potwierdzenia tożsamości Użytkownika, którego dotyczy wniosek.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Apricity Andrzej Zagdański podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym i nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również ich utratą, zniszczeniem lub naruszeniem integralności.

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych zobowiązujemy się do ich uwzględnienia poufności, integralności i dostępności.

Dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, jedynie w sytuacji, gdy podmiot ten zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych.

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Apricity Andrzej Zagdański przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach.

Główną podstawą przetwarzania danych osobowych jest Zgoda Użytkownika, którą może wyrazić za pomocą aktywnego działania takiego jak pozostawienie danych przy wysyłaniu formularza, zaznaczenia “zgoda” przy informacji o przetwarzaniu danych osobowych pojawiającej się przy wejściu na stronę apricity.pl, a także kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Zbieramy dane osobowe Użytkowników kiedy wypełniają formularze na stronie internetowej apricity.pl i jej podstronach, kiedy kontaktują się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, poprzez Portale Społecznościowe oraz automatycznie za pomocą plików cookies.

Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne by obsłużyć zapytanie Użytkownika.

Apricity Andrzej Zagdański nie ponosi odpowiedzialności za dane przetwarzane przez swoich Klientów, za pośrednictwem stron internetowych dla nich stworzonych. Spełnianie obowiązków związanych z RODO spoczywa wówczas na Kliencie, który zamówił u nas usługę wykonania strony internetowej lub inną Usługę, która może być użyta w celu przetwarzania danych osobowych.

W ramach działalności możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres Email
 • Adres zamieszkania
 • Inne dane konieczne do świadczenia usług

Zgoda, cofnięcie zgody

W ramach usług informacyjnych oferowanych za pośrednictwem strony apricity.pl Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych, analitycznych oraz statystycznych. Zgoda ta może stanowić podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może nastąpić również przez wyraźne działanie np. pozostawienie danych w formularzu kontaktowym lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.

Wycofanie zgody może nastąpić na prośbę Użytkownika w dowolnym momencie poprzez skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy, pocztę elektroniczną, listownie na adres podany w rozdziale Dane Kontaktowe lub telefonicznie.

Przechowywanie danych

Apricity Andrzej Zagdański przechowuje dane osobowe w sposób bezpieczny, przez okres niezbędny do realizacji celów, w których te dane zostały udostępnione.

Użytkownik ma prawo uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

Inne podmioty, którym udostępniamy dane

Możemy udostępnić Twoje dane innym odbiorcom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w  zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, audytorom.

Wskazujemy, że w przypadku gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać dane osobowe od Użytkownika, np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów bez udziału Apricity Andrzej Zagdański albo też realizować będą usługi we własnym imieniu wówczas staną się odrębnymi administratorami danych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki Prywatności.

Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych Apricity Andrzej Zagdański, stron serwisów społecznościowych lub do stron współpracujących podmiotów w tym stron wykonanych przez nas na zlecenie.

Przechodząc na stronę internetową strony trzeciej, Użytkownicy podlegają odrębnej polityce prywatności i ochrony danych osobowych właściciela strony.

Apricity Andrzej Zagdański nie umieszcza reklam podmiotów trzecich na stronie apricity.pl, w mediach społecznościowych oraz innych miejscach bezpośrednio związanych z Apricity Andrzej Zagdański, za wyjątkiem stworzonych przez nas stron wchodzących w skład portfolio. Nie stosujemy profilowania w celach marketingowych i nie zbieramy danych potrzebnych do profilowania w celach marketingowych.

W celach prowadzenia statystyk, analityki, a przez to zapewniania jak najlepszego funkcjonowania strony internetowej, Apricity Andrzej Zagdański stosuje narzędzia statystyczne i analityczne, które szerzej opisano w dziale Pliki Cookies.

 

Pliki cookies

Niniejsza polityka cookies stanowi uzupełnienie Polityki Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies i innych technologii internetowych.

Pliki cookies (pol. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Apricity.

W ramach strony internetowej apricity.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz “stałe”, w rozumieniu odpowiednio session cookies i persistent cookies. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej. Pliki stałe są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

Stosowanie plików cookies umożliwia nam dostosowanie serwisu do wymagań użytkownika, zapewnienie najwyższej wydajności korzystania z serwisu oraz prowadzenia analityki i statystyki odwiedzin. Na stronie apricity.pl nie są stosowane pliki cookies mające na celu dostarczanie treści reklamowych, stosowane są jednak pliki cookies stron trzecich, które wymieniono poniżej, i które mają na celu umożliwić korzystanie z narzędzi statystycznych i analitycznych.

Za pomocą plików cookies możemy zidentyfikować dane komputera i przeglądarki użytej do odwiedzenia strony apricity.pl. W ramach serwisu możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z witryny za pomocą komputera lub innego urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do strony internetowej apricity.pl.

Za pomocą stosowanych technologii internetowych możemy przetwarzać np.:

 • dane urządzenia: model sprzętu, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia;
 • dziennik: czas korzystania z Serwisu, dane wyszukiwania oraz wszelkie informacje przechowywane w plikach cookies, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub konto Użytkownika;
 • dane dotyczące lokalizacji: dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia (po wyrażeniu zgody na lokalizację);
 • inne dane: dane na temat korzystania z Serwisu, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych

Korzystanie z plików cookies lub podobnych technologii na naszych stronach internetowych odbywa się za zgodą Użytkownika wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz w celach reklamowych (tj. pozostanie na stronie internetowej). W ten sposób Użytkownik zgadza się na to, iż cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w jego urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartphonie) oraz na używanie informacji  zapisanych w plikach cookies przez Apricity Andrzej Zagdański oraz dostawców zewnętrznych wskazanych w niniejszej Polityce. W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystać z dodatkowych możliwości zarządzania plikami cookies.

Domyślnym ustawieniem większości wyszukiwarek jest akceptacja wszystkich plików cookies. Można jednak zmienić ustawienia w wyszukiwarce, tak by żądała akceptacji plików cookies, by akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, bądź też odrzucała wszystkie z nich.

Należy pamiętać, że niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszych stron internetowych,
a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność.

Cookies lub inne technologie wykorzystywane są automatycznie, co nie oznacza, że na naszych stronach internetowych wykorzystywane są z zamiarem automatycznego podejmowania decyzji lub w celu wywołania podobnego skutku prawnego, mogącego godzić w interesy lub prywatność Użytkowników.

Wykorzystujemy stosowane technologie internetowe do:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu;
 • analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania stanu sesji Użytkownika serwisu poprzez zapisywanie informacji o tym, jak Użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Na naszych stronach internetowych stosujemy wymienione poniżej narzędzia podmiotów trzecich, pozwalające prowadzić statystykę oraz analitykę.

 • Google Analytics – zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin Użytkownika, w tym model urządzenia, godzinę i datę odwiedzenia serwisu, czas przebywania w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami. Pozwala to nam lepiej dopasować ofertę, wygląd i działanie strony do oczekiwań Użytkowników. Użytkownik może zapoznać się z Polityką Prywatności narzędzia Google Analytics klikając w TEN link.
 • OVH Urchin – działający na podobnej zasadzie co Google Analytics i służący nam do podobnych celów. Z Polityką Prywatności tego narzędzia Użytkownik może zapoznać się klikając w TEN link.

Dodatkowo, możemy korzystać z narzędzi marketingowych takich jak Google AdWords, dzięki czemu możemy prezentować naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce wyświetlana może zostać nasza reklama. W  ramach Google AdWords analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować nam ofertę do oczekiwań Użytkowników. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego.

Na naszych stronach internetowych znajdują się linki i wtyczki do serwisów społecznościowych, w tym Facebooka i Instagrama

W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do powyższych sieci. Treść z naszych stron internetowych może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od ustawień prywatności Użytkownika,  może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych, śledzących lub dla każdego, kto wejdzie na profil Użytkownika).

Na naszych stronach internetowych mogą pojawić się także zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku, Twitterze, lub do naszego kanału na Youtube. Przy korzystaniu z tych linków Użytkownik opuszcza stronę internetową.

Apricity Andrzej Zagdański nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkowników praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne narzędzia służące do tego celu.

Użytkownicy Serwisu mogą cofnąć zgodę i dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W wyniku zmiany ustawień w Twojej przeglądarce zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out. Służy on wyłącznie do identyfikacji sprzeciwu Użytkownika – braku zgody. Należy pamiętać, iż plik cookie – opt out działa tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookies lub będziesz używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out trzeba dokonać ponownie.

W ramach systemów dostępnych jest wiele różnych przeglądarek internetowych. Szczegółowe informacje na temat ustawień dotyczących plików cookies można uzyskać w ustawieniach w menu używanej przeglądarki. Informacje o tym jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki Użytkownik znajdzie w opisie funkcji pomocy przeglądarki Użytkownik może skontaktować się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Informacje w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych znajdziesz tutaj:

 • w przeglądarce Internet Explorer™

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

 • w przeglądarce Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

 • w przeglądarce Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

 • w przeglądarce Opera

https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

 • w przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 

Cenniki

Cenniki i inne informacje zawarte na stronach internetowych nie stanowią oferty handlowej.