Skip links

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://apricity.pl

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest:

Aveliore Sp. z o.o.
ul. Barkocińska 6/8
03-543 Warszawa
NIP: 524-291-58-52
KRS: 0000890124

zwana w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności „Administratorem”.

Adres poczty elektronicznej do kontaktu z Administratorem: biuro@apricity.pl

POZOSTAŁE DEFINICJE

 • Dane Osobowe / Dane– informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://apricity.pl
 • Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności
 • RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Użytkownik– każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych przez Serwis.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi Dane Osobowe Użytkowników jedynie w zakresie adekwatnym, niezbędnym i koniecznym do poprawnego świadczenia poszczególnych usług dostępnych w Serwisie. Wszelkie gromadzone Dane są gromadzone jedynie dla oznaczonych i zgodnych z prawem celów, są przetwarzane zgodnie z prawem i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Administrator gromadzi następujące Dane Osobowe Użytkowników, o ile ci zdecydowali się na ich dobrowolne podanie poprzez formularz kontaktowy udostępniany w Serwisie:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres poczty elektronicznej (email)

Administrator gromadzi również adresy IP i inne identyfikatory gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich Danych Osobowych Użytkowników. Są one gromadzone z należytą starannością i chronione przy pomocy środków organizacyjnych i technicznych przed możliwością uzyskania dostępu do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator, w myśl RODO, nie przetwarza szczególnych kategorii danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Osobowe osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • umożliwienia obsługi zapytań, w tym w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego poprzez formularz kontaktowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • prowadzenia pomiarów statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • wykrywania nadużyć – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celach marketingowych, w tym na profilowanie na podstawie dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, mogą być rejestrowane w logach systemowych (oprogramowaniu komputerowym służącym do tworzenia i przechowywania chronologicznego informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zgromadzone w ten sposób Dane są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z zapewnieniem poprawnego świadczenia usług, a także w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewniania bezpieczeństwa systemu informatycznego i zarządzania nim oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Administrator udostępnia w Serwisie formularz kontaktowy, który zapewnia możliwość skontaktowania się z nim. Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne, wymaga jednak podania Danych Osobowych niezbędnych do umożliwienia Administratorowi nawiązania kontaktu z Użytkownikiem oraz obsługi zapytania.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników przez czas uzależniony od podstawy prawnej, która stanowi przesłankę do przetwarzania tych Danych, a także od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.

 • Dane Osobowe wymagające zgody Użytkownika są przetwarzane przez czas nieokreślony, aż do momentu wycofania zgody przez Użytkownika
 • Dane Osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora są przetwarzane przez czas nieokreślony, aż do ustania uzasadnionego interesu Administratora lub sprzeciwu Użytkownika, którego dane te dotyczą, jeśli sprzeciw taki przysługuje zgodnie z obowiązującym prawem

Czas przetwarzania Danych Osobowych może ulec przedłużeniu, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie, jedynie w zakresie, w jakim będą tego wymagać przepisy obowiązującego prawa.

Po upływie czasu przetwarzania Danych Osobowych, Dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane, tj. przekształcane w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych Danych do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • prawo do wglądu do swoich Danych i otrzymania ich kopii
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do poprawienia swoich danych
 • prawo do usunięcia swoich danych
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

We wszystkich sprawach związanych z realizacją wyżej wymienionych praw, Administrator zaleca Użytkownikom kontakt za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@apricity.pl

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników innym podmiotom, z którymi współpracuje w celu umożliwienia prawidłowego świadczenia usług poprzez Serwis. Każdy podmiot, któremu Administrator przekazuje Dane Osobowe Użytkowników, otrzymuje jedynie tyle danych, ile jest niezbędne do prawidłowego realizowania usług świadczonych przez podmiot.

W szczególności Dane Osobowe Użytkowników są ujawniane dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym oraz podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Administratorem.

Wszelkie podmioty, z którymi współpracuje Administrator, stosują aktualne i dostosowane do wymogów RODO polityki przetwarzania Danych Osobowych.

Do podmiotów, którym Administrator może udostępniać Dane Osobowe użytkowników, należą:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia –w celu zapewnienia usług statystycznych
 • FPD Sp. z o.o., ul. Żurawia 5, 25-653 Kielce, Polska – w celu zapewnienia usług księgowych
 • dHosting Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska – w celu zapewnienia usług hostingowych

Administrator zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Ochrona danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od poziomu zapewnianego przez prawo europejskie. W związku z tym, w celu ochrony danych osobowych Użytkowników, Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i możliwe jest zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony tych danych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności zapewnienia dostępu do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty, którym Administrator udostępnia Dane Osobowe w ramach prowadzonej współpracy, dawały gwarancję stosowania właściwych środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe Użytkowników na zlecenie Administratora.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres biuro@apricity.pl lub pisemnie na adres Aveliore Sp. z o.o., ul. Barkocińska 6/8, 03-543 Warszawa.

Niniejsza Polityka Prywatności została przyjęta i obowiązuje od dnia 30.09.2021. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie wystąpienia potrzeby – aktualizowana. 

 

Polityka plików cookies

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://apricity.pl korzysta z plików cookies – niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer WWW i przechowywanych przez przeglądarki internetowe. Gromadzone za pomocą plików cookies dane mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju i wersji systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, czasu i daty, lokalizacji oraz informacji przesłanych do Serwisu za pomocą umieszczonych na nim formularzy.

Zebrane w ten sposób dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając Użytkownikom najbardziej efektywną i bezproblemową obsługę. Monitorowania informacji o Użytkownikach Administrator dokonuje przy użyciu narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkowników Serwisu.

Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES
Administrator wykorzystuje w Serwisie następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w Serwisie, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa – stosowane np. do wykrywania nadużyć
 • funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają zapisywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Serwisu, np. w zakresie wybranego języka
 • pliki cookies z danymi wprowadzonymi przez Użytkownika – zawierają dane wprowadzone przez Użytkownika np. w polach wprowadzania tekstu i są przechowywane jedynie przez czas trwania sesji
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu w Serwisie – umożliwiają prowadzenie analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu

Administrator stosuje w Serwisie pliki cookies „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu poprze wylogowanie, wyjście lub zamknięcie przeglądarki internetowej. Pliki cookies „stałe” są natomiast plikami przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach pliku i zależny od zastosowania danego rodzaju cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

CEL STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim w celu:

 • dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu
 • tworzenia statystyk i analiz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu
 • utrzymania sesji Użytkownika

ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIES

Poza plikami cookies utworzonymi przez Administratora, Administrator w wykorzystuje w Serwisie pliki cookies zewnętrznych dostawców, w tym:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – pliki cookies związane z poprawnym funkcjonowaniem narzędzia Google Analytics służącego do prowadzenia analiz i statystyk

WYŁĄCZENIE LUB PRZYWRÓCENIE GROMADZENIA PLIKÓW COOKIES

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia gromadzenia plików poprzez zmianę ustawień w wykorzystywanej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na odpowiednich witrynach internetowych. Poniżej podano odnośniki do instrukcji na najpopularniejszych przeglądarek i systemów operacyjnych: